Obec Kostelec nad Vltavou

Školství

Zrušení školy v Kostelci nad Vltavou

Na základě zápisu do první třídy ze dne 31.1.1978, kdy se do školy v Kostelci n. Vlt. nepřihlásil žádný žák, poslal odbor školský Okresního národního výboru v Písku, radě Místního národního výboru v Kostelci n. Vlt. návrh na zrušení školy k 1.9.1978."
Poslední ředitelkou školy v Kostelci byla Dlouhá. V posledních čtyřech létech vždy druhý učitel dojížděl z Orlíka a vystřídali se učitelé Květová, Žáková a poslední dva roky Klíma.
1. září 1978 přeložením ředitelky Dlouhé na Základní devítiletou školu v Kovářově se historie školy v Kostelci nad Vltavou uzavírá.
I po zrušení Základní devítileté školy první až čtvrtý ročník v Kostelci zůstává v provozu Dětský útulek, který vede Marie Kahounová z Kostelce n. Vlt. čp. 36."
"Budova zrušené Základní devítileté školy v Kostelci n. Vlt. byla upravena pro potřeby Místního národního výboru. Do níž byla koncem roku přemístěna kancelář MNV z čp. 62."

 

Historie školství

Vznik školy v Kostelci nad Vltavou

souvisí se zbudováním fary a špitálu v letech 1760 – 62. Všechny tři budovy založil na návrh tehdejšího majitele orlického panství Josefa Schwarzenberga Jan Adam Svoboda, farář a biskupský vikář ve Zbonicích. Špitál byl jakýmsi starobincem poskytujícím útulek zestárlým a práce neschopným lidem. Dne 21. ledna 1762 vydal Josef Schwarzenberg zakládající listinu, podle které sem byli dosazeni kaplan a špitální kantor. Povinností kantora bylo hrát při mši na kůru a modlit se se špitálníky. – Prvním kaplanem byl Jan Ferbert, prvním kantorem Jan František Chmel, dosazený zároveň se špitálníky 17. března 1762. Pravděpodobně již v tomto roce začal dobrovolně vyučovat děti z Kostelce i okolí. V roce 1787 byla škola prohlášena za veřejnou a přiděleny k ní obce Kostelec nad Vltavou, Přílepov, Zahrádka, Sobědraž a Kostelecké Břehy. Protože byl v okolí školy nedostatek vody, byla v roce 1908 zřízena školní zahrada až v dolní části obce. V roce 1921 byla v Kostelci založena lidová škola hospodářská.

 "Vznik školy v Kostelci souvisí se založením fary a špitálu. Všechny tři budovy založil na návrh Josefa ze Schwarzemberků, tehdejšího majitele orlického panství, Jan Adam Svoboda, farář a biskupský vikář ve Zlonicích. Špitál který sousedí s farou na jižní straně, byl jakýmsi starobincem, poskytujícím útulek zestárlým a práce neschopným členům příbuzenstva faráře Svobody a později i jiným lidem. Dne 1. ledna 1762 vydal Josef ze Schwarzemberka zakládající listinu, dle níž sem byli dosazeni kaplan a špitálník kantor. Povinností kantora bylo hráti při mši na kůru a modliti se se špitálníky. Prvním kaplanem špitálním byl Jan Ferbert. Prvním kantorem špitálním byl Jan František Chmel, dosazený zároveň se špitálníky 17. ledna 1762. Již v tomto roce počal jmenovaný pravděpodobně dobrovolně vyučovati dítky z Kostelce a okolí. Působil zde šest roků pak si vyměnil místo s Jakubem Uhrem ze Záhoří. Po jeho smrti se však Chmel vrátil do Kostelce a svůj úřad zde vykonával až do roku 1791, kdy se uchýlil na odpočinek do špitálu a školu převzal jeho syn Jan Eugen Chmel. Škola byla roku 1787 prohlášena za veřejnou a přiděleny k ní obce: Kostelec n. Vlt., Přílepov, Zahrádka, Sobědraž a Kostelecké Břehy. Z roku 1816 se uchoval seznam žáků a žákyň nedělní školy opakovací, ačkoliv podobné vyučování bylo jistě zavedeno již před rokem 1796. V lednu 1833 nastoupil učitel Jan Mařík, rodem z Neveklova, který měl již učitelské vzdělání. Když roku 1838 počet dětí dostoupil 200 domáhal se konšel kostelecký Matěj Racek na Orlíku rozšíření školy na dvoutřídní, avšak bez úspěchu. V roce 1856 se o tuto věc jednalo po druhé, ale teprve dnem 1. ledna 1859 byla druhá třída otevřena. Podučitelem se stal Jan Holub z Hlavičína (Vladyčína) vysloužilý četník. V roce 1864 jej vystřídal Eustach Hora z Těchniče, který vystudoval již dvouletý učitelský ústav v Příbrami. V roce 1876 byla škola přestavbou rozšířena. Od 1. ledna 1881 se počalo vyučovati ručním pracím ženským. Vyučovala jim choť řídícího učitele Marie Horová.
Když počet dětí vzrostl na 563 a Sobědraž usilovala o zřízení vlastní školy, otevřena byla r. 1885 třetí třída. Na přízemní budovu bylo v roce 1887 přistavěno poschodí, v němž umístěny tři třídy. V přízemí e zřízena ještě jedna učebna pro případ rozšíření. Náklad na přestavbu činil 8.214,- zl 49 kr.
Řídící učitel Hora působil zde 41 let, založil a vedl školní kroniku. Odešel roku 1905 na odpočinek. Po něm se stal řidicím učitelem Jan Albín Fritz, za něhož roku 1908 byla zřízena v dolní části obce školní zahrada, ježto v okolí školy je nedostatek vody.
V roce 1919 se odškolila Sobědraž. V roce 1921 byla založena Lidová škola hospodářská. Roku 1924 odešel Jan Albín Fritz na odpočinek, po němž až do roku 1937 byl řídicím učitelem Jan Fleischmann. V roce 1931 vlastnické právo na školu, zahradu a dvorek bylo od špitálního fondu v Kostelci n. Vlt. postoupeno Místní školní radě. Od roku 1937 vedl školu do roku 1952 František Hanus. V roce 1939 byla při škole otevřena Mateřská školka.
K 1. září 1952 byla v Kostelci zrušena třetí třída. Ředitel školy František Hanus přeložen na školu do Oseka. Na dvoutřídní školu v Kostelci nastoupili manželé Dvořákovi ze školy v Předbořicích. Ředitel školy Dvořák byl též kronikářem a zapsal do této kroniky události let 1940 až 1957. V roce 1958 se Dvořákovi odstěhovali do Písku a na školu do Kostelce přišli vyučovat manželé Kotalíkovi.Učili zde dva roky. V roce 1960 nastoupila za ředitelku školy Hana Novotná, později provdaná Hešíková a učitelka Kociánová, později provdaná Mezerová.
K 31. srpnu 1971 došlo při zrušení školy v Sobědraži i ke změně školního obvodu. Žáci ze Sobědraže, první až čtvrtý ročník přešel do školy v Kostelci, pátý postupný ročník do školy na Orlík. Šestý až devátý ročník Sobědražských žáků přešel ze Základní devítileté školy Milevsko a Kovářov též do ZDŠ Orlík.
V Kostelci byl zrušen pátý postupný ročník ZDŠ a žáci převedeni na Orlík. Šestý až devátý ročník žáků z Kostelce, a Zahrádky byl též k 31.8.1971 přeřazen ze ZDŠ Kovářov na Základní devítiletou školu Orlík.
Na dojíždění žáků do školy na Orlík byla zřízena nová autobusová linka Sobědraž, Zahrádka, Kostelec, Orlík. Ze školy Orlík je výhodné autobusové spojení normálními autobusovými linkami. Měsíční žákovské jízdné z Kostelce na Orlík je 5,- Kčs.
V roce 1974 ředitelka Hešíková Přešla na školu do Milevska. Úřad ředitelky školy převzala Mezerová. V roce 1975 přešla na školu do Milevska i Mezerová. 


 

Aktuality

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:

400,- Kč/vyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt

868,- Kč/fyzickou osobu, která vlastní v obci rekreační objekt

osvobozeny od úhrady poplatků jsou děti do 2 let věku, a občané nad 70 let.

Splatnost poplatku je do 30.4.2019.

Poplatek za psa:

100,- Kč za jednoho psa, platí pro občana, který má v obci trvalý pobyt

150,- Kč za každého dalšího psa, kterého občan vlastní

Splatnost poplatku je do 31.3.2019

Další informace viz obecně závazné vyhlášky


1.4.2011
Spuštěny nové internetové stránky.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (75%)
75%
Ujde to
odpověď Ujde to (5%)
5%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (20%)
20%

Zobrazených stránek

celkem: 733073 rok: 45191 měsíc: 4232 den: 123 hodina: 7

Počasí

pátek 19.7.2019
den: 27°C
noc: 15°C
sobota 20.7.2019
den: 30°C
noc: 17°C
neděle 21.7.2019
den: 27°C
noc: 15°C