Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se na svém zasedání dne 18.června 2008  usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a §ú 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

          Stavby

 

U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 338/1992 Sb. – stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží; garáže vystavěné odděleně od obytných domů, samostatné nebytové prostory užívané jako garáže; stavby užívané pro podnikatelskou činnost, samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost – se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., na celém území obce Kostelec nad Vltavou

ve výši 1,5.

 

Čl. 2

                   Pozemky

 

U pozemků u vedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 – stavební pozemky – se stanovuje koeficient kterým se násobí základní sazba daně ve výši:  na celém území obce Kostelec nad Vltavou (k.ú. Kostelec, k.ú. Sobědraž, k.ú. Přílepov, k.ú. Zahrádka) –

koeficient 1,4.

 

                       Čl. 3

       Závěrečná ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.2/93 ze dne 12.1.1993 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009

 

 

 

………………………………………                      ……..………………………………

            Karel Pecka                                                               Jaroslav Lívanec

            Starosta Obce                                                            místostarosta Obce