Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2003

Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Část I.

Čl. 1

 • Základní ustanovení

 • 1) Obec Kostelec nad Vltavou vybírá tyto místní poplatky
 •                    a) poplatek ze psů
 •                    b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 •                    c) poplatek za užívání veřejného prostranství
 •                    d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 •                    e) poplatek z ubytovací kapacity
 •  
 • 2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
 • Část II.
 • Poplatek ze psů

  • Čl.2
 • Předmět poplatku

 • Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
 • Čl. 3
 • Poplatník

 • Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
 • Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.
 • Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně č. 565/1990 Sb. §2 odst. 2 o místních poplatcích.
 • Čl. 4
 • Sazby poplatku

 • Sazba za jednoho psa činí 100,- Kč pro kalendářní rok, za druhého a každého dalšího činí sazba 150,- Kč pro kalendářní rok.
 • Čl. 5
 • Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 • Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
 • Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku  postupuje se obdobně.
 • Čl. 6
 • Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný:
 • 1) Poplatek je splatný do 31.3. každého roku.
 • 2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději   
 •     do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část  III.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce  za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Čl. 8

 1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat a) k 31.8. každého roku, b) k 28.2. každého roku a ve stejném termínu jej odvést na účet obecního úřadu.
 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu podle § 3 odst. 4 zákona.

Čl. 9

Sazba poplatku a jeho splatnost

 1. Sazba poplatku činí 10,-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
 2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně č.565/1990 Sb. § 3 odst.2 o místních poplatcích.
 3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

Část IV.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství podle § 34 zák. č. 128/2000 Sb o obcích, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 11

Veřejné prostranství

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru podle § 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1

Čl. 12

Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.
 2. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství 7 dnů před započetím vlastního užívání tohoto prostranství..
 •         Čl. 13

        Sazby poplatku

 • Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den :
  • použití veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje event. Služeb, (tj.prodejních pultů, kiosků, apod.)
 • krátkodobé použití- 1den            10,- Kč/m2/den
 • měsíční používání                        5,- Kč/m2/den
 • použití veřejného prostranství k umístění lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí
 • 1,- Kč/m2/den
 • umístění skládky stavebního popř. jiného materiálu
 • 4,- Kč/m2/den
 • Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích podle §4 odst.1 a2 zákona.

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
 2. Poplatek je splatný při oznámení užívání veřejného prostranství nejpozději však při započetí samotného užívání.

 

Část V.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

 1. Předmětem poplatku je každý povolený výherní hrací přístroj.
 2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl. 16

Sazby poplatku a jeho splatnost

 1. Poplatek ze činí 2.500,- Kč na tři kalendářní měsíce.
 2. Poplatek je splatný před uplynutím každého kalendářního čtvrtletí (tj. k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)
 3. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl. 17

Ohlašovací povinnost

Poplatek se platí ode dne kdy vznikla poplatková povinnost tzn. dnem zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Část VI.

Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 18

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 19

 1. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 2. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 8, odst. 2  této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.

Čl. 20

Sazba poplatku a jeho splatnost

 1. Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. 
 2. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí 31.8. a 28.2. kalendářního roku.
 3. Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích uvedené v § 7 odst. 2 zákona.

Část VII.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 21

 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
 2. Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
 4. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 22

Sankce

 1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 23

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 24

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4 z roku 1995 o místních poplatcích.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

 

 

 

…………………………………………                   ………………………………………….

             Jaroslav Lívanec                                                                Karel Pecka

                místostarosta                                                                        starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne ………

Sejmuto dne ………………………....