Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - stanovení výše koeficientu na pozemky (daň z nemovitostí)

U pozemků u vedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 – stavební pozemky – se stanovuje koeficient kterým se násobí základní sazba daně ve výši:  na celém území obce Kostelec nad Vltavou (k.ú. Kostelec, k.ú. Sobědraž, k.ú. Přílepov, k.ú. Zahrádka) –

 • Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se na svém zasedání dne 18.června 2008  usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a §ú 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 •  
 •  
 • Čl. 1
 •           Stavby
 •  
 • U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 338/1992 Sb. – stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží; garáže vystavěné odděleně od obytných domů, samostatné nebytové prostory užívané jako garáže; stavby užívané pro podnikatelskou činnost, samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost – se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., na celém území obce Kostelec nad Vltavou
 • ve výši 1,5.
 •  
 • Čl. 2
 •                    Pozemky
 • koeficient 1,4.

 

 •                        Čl. 3
 •        Závěrečná ustanovení
 •  
 • Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.2/93 ze dne 12.1.1993 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
 •  
 •  
 • Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009
 •  
 •  
 •  
 • ………………………………………                      ……..………………………………
 •             Karel Pecka                                                               Jaroslav Lívanec
 •             Starosta Obce                                                            místostarosta Obce