Výroční zprávy

výroční zpráva za rok 2018

                        Výroční zpráva Obce Kostelec nad Vltavou

 

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

 

     v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Kostelec nad Vltavou tuto „Výroční zprávu za rok 2018“.

 

  1. Počet písemně podaných žádostí o informace                                             0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                         0

  1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                 0         
  2. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci                           0

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí      

informace

Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními     0

o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své

vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

  1. Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti                        0

poskytnutí výhradní licence

  1. Počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání 0         

a stručný popis způsobu jejich vyřízení

  1. Další informace vztahující se k uplatňování zákona                                    0

 

     Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (svazky) v souvislosti s poskytováním informací

požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými, tj. s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

     Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

     Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. V platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

     Výroční zpráva je k nahlédnutí v sídle obce a v elektronické podobě na webových stránkách svazku.

 

 

v Kostelci nad Vltavou dne 28.1.2019                                 Pavel Kosík

                                                                                              starosta Obce